Lifestyle

Binnenkort meer!!

algemene info

kamer van koophandel

Lalou Visuals is sinds 2020 bij de KvK ingeschreven met het nummer:

76835316

btw nummer

NL 003117738B09rekeningnummer

Betalingen kunnen worden overgemaakt naar het onderstaande rekeningnummer:

NL14 KNAB 0259 9445 21

Knab

Algemene voorwaarden

Onderstaand document betreft de Algemene Voorwaarden van Lalou Visuals, van toepassing op enerzijds de website www.Lalouvisuals.com, anderzijds de mondeling of schriftelijk overeengekomen opdrachten tussen opdrachtgever en Lalou Visuals.

KVK 76835316

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

1.1 Door verlening van een opdracht aan LaLou Visuals verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Lalou Visuals en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.


1.2 Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Lalou Visuals opgenomen wordt
.

1.3 Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbod tussen Lalou Visuals en een opdrachtgever waarop Lalou Visuals deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


Artikel 2 – Offertes en totstandkoming overeenkomst

2.1 Voor iedere opdracht wordt een offerte samengesteld waarin de opdracht helder wordt omschreven. Ook wordt vastgelegd hoe, wanneer en met wie de opdracht wordt uitgevoerd. Als van toepassing zal het offertebedrag zo veel mogelijk worden gespecificeerd en toegelicht.

2.2 Offertes zijn vrijblijvend en 1 maand geldig.

2.3 Als een klant akkoord gaat met een offerte dient deze de opdracht te bevestigen middels een reply op de email met het offerte aanbod. Bij het accepteren van de offerte gaat de klant ook akkoord met deze algemene voorwaarden welke bij elke offerte als bijlage is toegestuurd.

Artikel 3 – Meerwerk

Als een opdracht zodanig verandert dat het de in de offerte beschreven arbeid overstijgt dan is er sprake van meerwerk. Hiervoor kunnen de kosten in rekening worden gebracht. Mocht deze situatie zich voordoen dan zal Lalou Visuals de opdrachtgever tijdig inlichten.

Misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, voortvloeiende uit het door de opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig specificeren van de opdracht of doen van mededelingen, komen voor rekening en risico voor de opdrachtgever, ook indien die opdracht en/of mededelingen gedaan zijn via enig technisch middel, zoals fax, e-mail of andere transmissiemedia.

Artikel 4 –  Uitvoering werkzaamheden

4.1  Volledige medewerking door de opdrachtgever aan de uitvoering van de opdracht is noodzakelijk om tot het gewenste eindresultaat te komen binnen de gestelde uitvoeringstermijn. De opdrachtgever verstrekt aan Lalou Visuals binnen de verzochte termijn alle noodzakelijke informatie, documenten, huisstijlelementen, foto’s en andere zaken als daarover overeenstemming is bereikt.

4.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever faciliteiten, als bijvoorbeeld apparatuur, materiaal of gegevens ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden gebruikelijke en noodzakelijke specificaties.

4.3  Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens of faciliteiten niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken worden verstrekt, heeft Lalou Visuals het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en om de hieruit voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen.


4.4. Lalou Visuals kan bij uitvoering van de opdracht gebruik maken van derden.

Artikel 5 – Muziekrechten

Als gebruik wordt gemaakt van copyright beschermde muziek moeten muziekrechten worden betaald aan stichting Buma Stemra. Lalou Visuals kan een schatting geven van de kosten. Deze kosten worden in de offerte opgenomen maar kunnen in de uiteindelijke factuur hoger of lager uitvallen. Dit heeft te maken met de complexe tarieven van de stichting BUMA/STEMRA.

Daarnaast is het  mogelijk om royalty free muziek te kopen. Hiermee wordt met een helder, eenmalig bedrag alle muziekrechten betaald.

Artikel 6 –  Annulering en opschorting

6.1 Indien, na ondertekening, door de opdrachtgever de opdracht eenzijdig wordt beëindigd, brengt Lalou Visuals het volledige geoffreerde bedrag in rekening.

6.2 Verplaatsen van de opdracht is in overleg met Lalou Visuals mogelijk tot een jaar na geoffreerde datum. Lalou Visuals zal bij een verplaatsing van de opdracht de aanbetaling verhogen naar de helft van het totaal geoffreerde bedrag. 

6.3 In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor Lalou Visuals niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal de voorschotbetaling geheel worden gerestitueerd. Bovendien zal Lalou Visuals z.s.m. een overzicht aanleveren met eventuele vervangers of andere beschikbare videografen.

6.4 Een tekortkoming in de naleving van enige verplichting kan geen der partijen worden toegerekend, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 7 – Leveringstermijn

7.1. Een door Lalou Visuals opgegeven termijn van levering heeft, tenzij daarvan schriftelijk wordt afgeweken, slechts een indicatieve strekking. Levertijden worden steeds bij benadering vastgesteld.

7.2. Overeengekomen levertijden zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding door Lalou Visuals van een overeengekomen termijn, levert geen verzuim aan de zijde van Lalou Visuals op en levert derhalve voor de opdrachtgever geen grond op voor ontbinding van de overeenkomst. 

Artikel 8 – Klachten en garantie

8.1 Wanneer men de diensten van Lalou Visuals besluit aan te nemen, moet men rekening houden met de kwaliteit en stijl van Lalou Visuals.

8.2 Mocht men toch nog klachten of wensen hebben, kunnen deze binnen 10 werkdagen na levering van het eindproduct per email aan Lalou Visuals worden meegedeeld. Lalou Visuals heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog aangepast werk te leveren.

8.3 Indien een SD kaart niet leesbaar is zal Lalou Visuals de SD kaart door een professioneel bedrijf laten nakijken. Mochten de beelden daarna niet meer bruikbaar of leesbaar zijn zal Lalou Visuals de factuur crediteren en vervalt onze opdracht. Lalou Visuals is niet aansprakelijk te stellen voor het niet kunnen leveren van de (trouw)film.

Artikel 9 – Betaling

9.1 Bij het afsluiten van de overeenkomst vindt er door de klant een voorschotbetaling plaats van 20%. Dit bedrag dient te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van na de offertedatum, tenzij schriftelijk tussen klant en Lalou Visuals anders is overeengekomen.

9.2 De standaard betalingstermijn is 30 dagen na ontvangst van de factuur. Bij het niet tijdig betalen gelden de volgende termijnen en kosten:

  1. Eerste herinnering: 10 dagen, geen extra kosten

  2. Tweede herinnering: 10 dagen, 25 euro administratiekosten en wettelijk verplichte rente

  3. Derde en laatste herinnering: incassokosten en wettelijk verplichte rente

    Incasso wordt uitgevoerd door Das Incasso.

Artikel 10 –  Auteursrecht

10.1 Het auteursrecht op werken, ontwerpen op audiovisuele werken hieronder begrepen, komt toe aan en blijft bij Lalou Visuals of diens licentiegevers.

10.2 Lalou Visuals zet te allen tijde haar naam bij het ontwerp of op de titelrol van het audiovisuele werk, totdat er bezwaar tegen wordt gemaakt. De opdrachtgever zal indien Lalou Visuals dat nodig acht, het te verveelvoudigen werk voorzien van het symbool © met de naam van Lalou Visuals en het jaar van de eerste openbaarmaking.

10.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lalou Visuals en/of diens licentiegever de door Lalou Visuals aan de opdrachtgever geleverde werken, ontwerpen en/of audiovisuele werken hieronder begrepen, al dan niet in gewijzigde vorm te verveelvoudigen.

10.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lalou Visuals de door Lalou Visuals geleverde ontwerpen en/of audiovisuele werken te bewerken.

10.5 Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst volledig is nagekomen, verkrijgt hij daarmee uitsluitend recht tot integrale openbaarmaking en verveelvoudiging van het audiovisuele werk voor het verspreidingsgebied conform de bestemming als bij de opdracht is overeengekomen. Indien over de bestemming niets is vastgelegd, geldt het eerste gebruik als de overeengekomen bestemming.

Artikel 11 –  Intellectueel eigendom

Workflow, templates, designs, formulieren, setups, camera instellingen en montage documenten zijn intellectueel eigendom van Lalou Visuals en worden niet beschikbaar gesteld.

Artikel 12 –  Promotie

Lalou Visuals behoudt de mogelijkheid om materialen te gebruiken ter promotie.

Het promotiemateriaal kan gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals vertoning op de website, een blog, beursmateriaal, etc. Het promotiemateriaal wordt slechts gebruikt ten behoeve van de promotie van Lalou Visuals wanneer dit akkoord is voor beide partijen,tenzij schriftelijk tussen klant en Lalou Visuals anders is overeengekomen.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

De partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14 – Privacyverklaring

Lalou Visuals gaat zorgvuldig om met de data van haar klanten. Lalou Visuals bewaart alleen de gegevens die nodig zijn om prettig zaken met elkaar te doen. Gegevens en video opnames worden niet doorverkocht. Alle data staat offline, of op goed beveiligde servers.

Legal